Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

 

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar.

 

Duur doel en geldmiddelen

Artikel 2

De duur van de vereniging, het doel en de geldmiddelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken zijn omschreven in artikel 2 tot en met 4 van de statuten.

 

Aanmeldingen

Artikel 3

1.     Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden en voldoen

aan de daarvoor in de statuten gestelde eisen, geven daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur door inzending van een door hun ondertekend daartoe bestemd en door het bestuur goedgekeurd formulier.

2.   Bij aanmelding dient het inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3.   Het bestuur beslist over de toelating van het aspirant lid.

 

Vereniging

Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

a)     leden;

b)     ere leden;

c)      Sponsoren.

 

Leden

Artikel 5

1.   leden zijn gerechtigd deel te nemen aan biljartwedstrijden die onder auspicin van;

de "onderlinge biljartbond de Liemers"(OBB) en/of de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)georganiseerd worden.

2.   Zij zijn gerechtigd deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen, zoals persoonlijke kampioenschappen en feestavond.

3.   Men kan alleen lid zijn van de vereniging als men aan een of meerdere competities deelneemt of lid van het bestuur is.

 

Ere leden

Artikel 6

1.   Ere leden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur door een meerderheid van de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

2.  Zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, echter zij zijn geen contributie verschuldigd.

 

Sponsoren

Artikel 7

1. Sponsoren zijn zij, die de vereniging steunen door een bijdrage van tenminste 100,00 Euro per periode van minstens een(1) seizoen.

2.  Zij hebben in deze periode geen stemrecht en ook geen recht deel te nemen aan biljartwedstrijden of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.

 

Contributie

Artikel 8

2.     De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie, waarvan

de hoogte jaarlijks door de algemene leden vergadering wordt vastgesteld.

2.  De contributie is per jaar en bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.  Ere leden betalen geen contributie.

4.  Leden zijn verplicht om de verschuldigde penningen voor deelname aan de diverse competities bij vooruitbetaling te voldoen.

5.  Indien niet aan de gestelde betalingstermijn wordt voldaan zal een door de algemene ledenvergadering vastgestelde boete worden opgelegd voor elke maand dat met de gestelde betalingstermijn overschrijdt.

 

Bestuursverkiezing

Artikel 9

1.   Jaarlijks is een of maximaal twee van de bestuursleden aftredend.

2.   In de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering, die minimaal veertien dagen voor het tijdstip van de vergadering verzonden wordt zal worden vermeld welk bestuurslid (leden) aftredend is (zijn).

3.  Is het aftredende bestuurslid niet herkiesbaar, dan wordt in deze uitnodiging vermeld de naam van degene, die door het bestuur kandidaat wordt gesteld.

4.  Tegenkandidaten dienen zich voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur gemeld te hebben en minimaal 3(drie) jaar actief lid te zijn geweest van de vereniging (dit is ook van toepassing op de kascommissie).

5.  Zijn er geen tegenkandidaten gemeld, dan wordt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen beschouwd en blijft de verkiezing achterwege.

6.  Bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering gekozen in een openbare stemming, uitgezonderd de voorzitter, die dient te worden gekozen middels een persoonlijke anonieme stemming met stembriefjes. Hierbij is het stemmen per volmacht niet toegestaan. Aan deze stemming dienen minstens 51%(procent) van de actieve leden deel te nemen.

 

Rooster van aftreding

Artikel 10

Jaarlijks zal in de notulen van de algemene ledenvergadering het rooster

van aftreden worden vermeld.

 

Bestuurstaken

Artikel 11

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheid in zijn gehele omvang te behartigen.

 

De voorzitter

Artikel 12

De voorzitter:

a)     leidt alle vergaderingen van de vereniging;

b)     treedt bij officile gelegenheden op als woordvoerder van de vereniging;

c)      tekent met de secretaris de notulen van alle vergaderingen, nadat
deze zijn goedgekeurd;

d)     zorgt voor het uitvoeren van de genomen besluiten;

e)     zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement
en alle andere reglementaire bepalingen.

Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een door het bestuur gekozen
bestuurslid op als zijn plaatsvervanger.

 

 

 

 

De secretaris

Artikel 13

De secretaris:

a)     houdt de notulen bij van alle vergaderingen;

f)      verzorgt de in en externe correspondentie en de archivering daarvan;

g)     tekent al of niet samen met de voorzitter de onder punt a en b
genoemde bescheiden;

h)     houdt de leden administratie bij;

i)       is belast met de dagelijkse werkzaamheden;

j)       zorgt dat er op de algemene ledenvergadering een presentielijst
aanwezig is;

k)     brengt op de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit.

 

De penningmeester

Artikel 14

De penningmeester:

a)     is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van de vereniging;

b)     draagt zorg voor de inning van de contributies;

c)      houdt alle ontvangsten en uitgaven bij, zodanig, dat de baten en
lasten van de vereniging ten alle tijde aan de kascommissie gekend kunnen worden;

d)     draagt zorg dat betalingen uit de verenigingskas door hem alleen
gedaan worden tegen afgifte van behoorlijke kwitanties;

e)     is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van
alle boeken en bescheiden en overigens ook alle inlichtingen te
verstrekken welke de commissie van hem, ter zake van zijn beheer
mocht verlangen;

 

f)      brengt op de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit; tevens
dient hij dan een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven
voor het nieuwe verenigingsjaar;

g)     wordt voor zijn beheer bij besluit van de algemene ledenvergadering
gedechargeerd.

 

Vergoedingen

Artikel 15

Bestuursleden zijn gerechtigd, indien optredend namens de biljartvereniging De Buitenmolen, gemaakte onkosten binnen redelijke grenzen te declareren.

 

Algemene leden vergadering

Artikel 16

De schriftelijke uitnodiging voor de algemene ledenvergadering dient tenminste de navolgende punten te bevatten:

1.  Agenda voor de algemene ledenvergadering.

2.  Bestuursverkiezing.

3.  Notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden niet meegezonden, maar liggen 14 dagen voor het tijdstip van aanvang van die vergadering ter inzage bij het secretariaat waarbij opgemerkt, dat een kopie hiervan op aanvraag zal worden verstrekt.

 

Artikel 16a

Tijdens de algemene ledenvergadering zullen de volgende stukken worden uitgereikt:

1.     Recapitulatie van het kasverslag van het afgelopen verenigingsjaar;

2.                   Notulen vorige algemene ledenvergadering.

 

Vervoer

Artikel 17

1.   De leden kunnen geen enkele aansprakelijkheid doen gelden jegens elkander en/of het bestuur en/of de bestuurder van een motorvoertuig die hen vervoert betreffende de gevolgen van voorvallen en/of gebeurtenissen tijdens hun vervoer van en naar de wedstrijden.

2.   De kosten van vervoer van en naar de wedstrijden worden niet door de vereniging vergoed.

Binnen ieder team dient dit onderling geregeld te worden.

 

Feestavond

Artikel 18

Jaarlijks wordt door het bestuur indien dit mogelijk is, een feestavond

georganiseerd op de laatste zaterdag van januari.

Deze feestavond is alleen toegankelijk voor (ere) leden met hun partners

mits er op dat moment geen achterstand in de contributie is.

Leden van de biljartvereniging dienen bij deelneming aan deze feestavond een door de algemene ledenvergadering vastgestelde bedrag te betalen.

Partners die niet deelnemen aan een competitie en dus geen lid zijn van de vereniging, dienen een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag te betalen.

 

 

 

 

 

Teamleider

Artikel 19

1.   Jaarlijks wordt bij aanvang van de competitie per team uit hun midden een teamleider gekozen.

2.  Deze is verantwoordelijk voor:

a)     Het samenstellen van zijn team voor de wedstrijd.

Hierbij is het de bedoeling dat per toerbeurt iedere speler reserve staat. Dit met uitzondering van de vaste reserves.

b)     Het rapporteren aan het bestuur van moeilijkheden binnen zijn team.

c)      Het op de juiste wijze invullen en ondertekenen van de wedstrijd�formulieren.

d)     Het regelen van alle benodigde zaken ten behoeve van de wedstrijden.
Hier valt buiten, het materiaal waarmee en waarop gespeeld moet
worden.

e)     Hij/zij dient er echter wel voor te zorgen dat bij thuiswedstrijden de speeltafel en de ballen schoon en de hoeken afgetekend zijn.

f)      Hij/zij is verantwoordelijk voor het tellen van wedstrijden en het schrijven tijdens de wedstrijden en het zorgen voor een normaal verloop van de wedstrijdavonden.

3.     De teamleider is gerechtigd om in overleg met het bestuur, bij wangedrag spelers te schorsen.

De meerderheid van het team (uitgezonderd de te schorsen speler) moet

dan voor de schorsing zijn.

Bij het gelijk eindigen van stemmen beslist het bestuur.

 

Slotbepalingen

Artikel 20

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.

Ieder lid is verplicht zich bij toetreding tot de vereniging kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Een exemplaar hiervan is op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat of te downloaden van de website.

 

Artikel 21

2. Wijzigingen in en aanvullingen op dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door goedkeuring van een desbetreffend voorstel in een algemene ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Bij de uitnodiging voor deze vergadering dient de tekst van de voorgestelde wijzigingen ter kennis van de leden zijn gebracht of tijdens deze ledenvergadering duidelijk te worden geformuleerd.

 

Artikel 22

In alle situaties en aangelegenheden die zich kunnen voordoen en waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de biljartvereniging De Buitenmolen.

 

Artikel 23

Alle voorgaande versies van het huishoudelijk reglement van de biljartvereniging de Buitenmolen komen hierbij te vervallen.

 

Goedkeuring

Goedgekeurd door het bestuur van de Biljartvereniging de Buitenmolen

te Zevenaar 20 september 2014.

 

 

Contact |Bestuur |Gedragsregels |Huishoudelijk reglement |Sitemap